INVL Logo

Informacija klientams apie fondų jungimą

Informuojame, kad valdymo įmonė „INVL Asset Management“ nusprendė prijungimo būdu jungti sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“ (ISIN: LTIF00000443) prie atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ (ISIN: LTIF00000096) (toliau – Fondų jungimas). Tokiu būdu valdymo įmonė siekia optimizuoti investicijų į Vidurio ir Rytų Europos regioną valdymą bei išgryninti investicines kryptis – abiejų fondų investavimo strategija iš dalies sutampa, be to, pasirinkusiems šiuos fondus, išaugus investuotojų skaičiui ir tarp jų pasiskirsčius fiksuoto dydžio mokesčiams, toks jungimas suteiks galimybių investuoti palankesnėmis sąlygomis.

Planuojama Fondų jungimo užbaigimo data – 2020 m. sausio 15 d.

Įvykdžius Fondų jungimą:
a. Po jungimo pasibaigsiantis fondas – „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“;
b. Po jungimo veiksiantis fondas – „INVL Baltijos fondas“;
c. Po jungimo, sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ sudėtyje liks trys subfondai:
– „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“,
– „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“,
– „INVL Rusijos Nevalstybinių Įmonių Subfondas“.

„INVL Baltijos fondas“ Fondų jungimo užbaigimo dieną perims po jungimo pasibaigsiančio „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ turtą ir įsipareigojimus. „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyviams priklausantys vienetai bus nemokamai konvertuojami į po Fondų jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ vienetus – tokiu būdu „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ investuotojai taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviais.

„INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyvis nuo 2020 m. sausio 15 d. taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviu.

Kartu su šia informacija Jums pateikiame po jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie „INVL Baltijos fondą“. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariame ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti. Informacija apie Fondų jungimo užbaigimą, investicinių fondų keitimo koeficientą bus pateikiama Fondų jungimo užbaigimo dieną svetainėje www.invl.com

Pokyčiai dalyviams

Įvykdžius Fondų jungimą, pasibaigsiančio „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ (toliau – Subfondas) dalyviai taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviais, o visas po jungimo pasibaigsiančio Subfondo turtas ir įsipareigojimai bus perleidžiami po jungimo veiksiančiam „INVL Baltijos fondui“.

Prijungus „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondą“ prie „INVL Baltijos fondo“ ir po jungimo pasibaigsiančio Subfondo dalyviams tapus „INVL Baltijos fondo“ dalyviais jiems bus taikomos „INVL Baltijos fondo“ taisyklės, todėl pokyčius galima peržiūrėti čia.

Maksimalus bendras iš fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis. „INVL Baltijos fondo“ taisyklėse nustatyti maksimalūs galimi atskaitymai iš fondo turto yra didesni ir gali siekti 3,5% („INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfonde“ – 3%), tačiau didžioji dalis atitinkamų mokesčių „INVL Baltijos fonde” (išskyrus valdymo mokestį) yra mažesni nei „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfonde“. Nors maksimalus bendras galimas iš fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis „INVL Baltijos fonde“ yra didesnis, tačiau pagal bendrojo išlaidų koeficiento dydį per 2018 metus „INVL Baltijos fonde“ faktinės išlaidos buvo mažesnės ir sudarė 2,17% („INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfonde“ – 2,32%).

Didžioji dalis atskirų mokesčių ir atskaitymų yra mažesni.

  • „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondui“ taikomas sėkmės mokestis, kuris yra ne didesnis kaip 15% nuo Subfondo grynųjų aktyvų vertės augimo. Šis mokestis bus taikomas iki Fondų jungimo užbaigimo dienos 2020 m. sausio 15 d. Tuo tarpu „INVL Baltijos fonde“ sėkmės mokestis netaikomas.
  • „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondui“ taikomas depozitoriumo mokestis yra ne daugiau kaip 0,5%, mokestis finansų tarpininkams – ne daugiau kaip 1%, atlyginimas audito įmonei – ne daugiau 1%, teisinės išlaidos – ne daugiau 1%. Tuo tarpu „INVL Baltijos fondui“ taikomi mokesčiai yra mažesni – mokestis depozitoriumui yra ne daugiau kaip 0,25%, mokestis finansų tarpininkams – ne daugiau kaip 0,75%, atlyginimas audito įmonei – ne daugiau kaip 0,5%, o teisinių išlaidų maksimalus dydis yra tokio pat dydžio – ne daugiau kaip 1%.
  • Kitos išlaidos (mokesčiai už bankines paslaugas ir vertybinių popierių biržai) „INVL Baltijos fonde“ taip pat yra mažesnės ir bendrai susumavus gali sudaryti ne daugiau kaip 0,5%, tuo tarpu „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfonde“ – ne daugiau 1%.

Konkretūs (lentelėje parodyti) esamu laiku taikomi atskaitymų dydžiai nustatomi valdymo įmonės valdybos, kuri turi teisę vienašališkai maksimalių atskaitymų dydžių ribose didinti ar mažinti atskaitymų dydžius, sprendimu ir skelbiami valdymo įmonės svetainėje www.invl.com.

Investicinių vienetų keitimo sąlygos. Po jungimo pasibaigsiančio „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ investuotojai, tapę po jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ dalyviais, nebegalės turimų investicinių vienetų keisti į kito „INVL sudėtinio fondo“ subfondo vienetus. Tačiau, šio „INVL sudėtinio fondo“ subfondų vienetų jie galės įsigyti pirkimo – pardavimo sandoriu. Parduodant fondo vienetus didesne verte nei jie buvo įsigyti, investicinė grąža gali būti apmokestinama pagal galiojančius teisės aktus.

JUNGIMO LAIKOTARPIS IR VIENEŲ KONVERTAVIMO PROCEDŪRA

Planuojama Fondų jungimo užbaigimo data – 2020 m. sausio 15 d.

Fondų jungimo užbaigimo dieną po Fondų jungimo pasibaigsiančio „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ investuotojams priklausantys vienetai bus nemokamai konvertuojami į „INVL Baltijos fondo“ vienetus pagal jų turimus subfondo vienetus asmeninėje investicinėje sąskaitoje.

Nuo 2020 m. sausio 15 d. „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ pasibaigs, t. y. bus prijungtas prie „INVL Baltijos fondo“ bei nustos veikęs. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad valdymo įmonė nustatė laikotarpį, kurio metu nebus išleidžiami, išperkami ir konvertuojami po jungimo uždaromo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ vienetai:

2020 m. sausio 8 d. – 2020 m. sausio 15 d.

Fondų jungimo užbaigimo dieną, konvertavus po jungimo pasibaigsiančio „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ investicinius vienetus į po jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ investicinius vienetus, bus atlikti atitinkami įrašai „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyvių asmeninėse investicinėse dalyvių sąskaitose pagal 2020 m. sausio 14 dienos duomenis.

Kadangi fondų grynųjų aktyvų, investicinio vieneto vertės skaičiavimai atliekami kitą darbo dieną pagal ankstesnės darbo dienos pabaigos duomenis ir paskelbiami ne vėliau kaip iki tos darbo dienos 14 val., techniškai Fondų jungimas bus vykdomas 2020 m. sausio 15 d., nors įrašai Subfondo dalyvių investicinėse sąskaitose bus atliekami atitinkamai 2020 m. sausio 14 d. data. Nuo 2020 m. sausio 15 d. „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“ pasibaigs, t. y. bus prijungtas prie „INVL Baltijos fondo“.

Informacija apie ketinimą stabdyti uždaromo Subfondo investicinių vienetų keitimą, išleidimą ir (ar) išpirkimą ir apie Fondų jungimo užbaigimą bus pateikiama interneto svetainėje www.invl.com.

SUBFONDO PORTFELIO PERBALANSAVIMO VEIKSMAI

Siekdama tinkamai užtikrinti „INVL Baltijos fondo“ finansinių priemonių diversifikavimo reikalavimus bei nenukrypti nuo šio fondo taisyklėse ir prospekte apibrėžtos investavimo strategijos, valdymo įmonė laikotarpiu, kai nebebus išleidžiami ir išperkami po jungimo pasibaigsiančio „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ investiciniai vienetai, t. y. 2020 m. sausio 8 – 15 dienomis, realizuos „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ portfelį sudarančias ir „INVL Baltijos fondo“ investavimo strategijos neatitinkančias finansines priemones. Fondų jungimo momentu „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ portfelį sudarys arba gali sudaryti tik pinginės lėšos (eurais ar JAV doleriais) ir (arba) nuosavybės vertybiniai popieriai, atitinkantys „INVL Baltijos fondo“ investavimo strategiją. Šis turtas Fondų jungimo užbaigimo dieną bus perkeltas į po jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ galiojančią sąskaitą SEB depozitoriume.

SU JUNGIMU SUSIJUSIOS DALYVIŲ TEISĖS

Nuo pranešimo apie Fondų jungimą gavimo momento iki 2020 m. sausio 7 d. (imtinai) visi „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyviai turi teisę reikalauti, kad jų turimi investiciniai vienetai būtų išpirkti ir / ar keičiami į kitą suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondą be jokių atskaitymų. „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ vienetai bus keičiami ir / ar išperkami ir už išpirktus vienetus bus atsiskaitoma su dalyviais „INVL sudėtinio fondo“, kuriam priklauso „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas“, prospekte nustatytais terminais ir tvarka.

Iki 2020 m. sausio 7 d. (imtinai) nepasinaudojęs aukščiau išdėstytomis teisėmis „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ dalyvis nuo 2020 m. sausio 15 d. taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviu.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visa svarbi informacija apie UAB „INVL Asset Management“ valdomus investicinius fondus pateikiama www.invl.com.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Visą laikotarpį nuo pranešimo gavimo iki Fondų jungimo užbaigimo dienos susisiekę su UAB „INVL Asset Management“ žemiau nurodytais būdais, fondo dalyviai galės gauti po Fondų jungimo uždaromo „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ auditoriaus ataskaitos kopiją, kurioje auditorius yra patvirtinęs turto ir įsipareigojimų, atsirandančių Fondų jungimo užbaigimo dieną, vertinimo kriterijus bei šio subfondo vienetų konvertavimo santykio apskaičiavimo metodą.

Papildoma Jus dominanti informacija apie vykdomą Fondų jungimą bus skelbiama ir teikiama:
– INVL klientų konsultavimo centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje;
– interneto svetainėje www.invl.com;
– telefonu 8 700 55 959 arba elektroniniu paštu info@invl.com;
– per oficialius „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondo“ platintojus.

Jei turite klausimų, kviečiame mums rašyti elektroniniu paštu info@invl.com, skambinti telefonu 8 700 55 959 arba atvykti į klientų konsultavimo centrą:
•    Vilniuje: Gynėjų g. 14 („Vilniaus vartai“);
•    Kaune: Jonavos g. 7, B sektorius;
•    Klaipėdoje: Minijos g. 19.