INVL Logo

Kita informacija

Įmokų mokėjimo būdai ir e. sąskaitos užsakymas

Informacija apie Įmokų mokėjimo būdai.

Kaip užsisakyti e. sąskaitas?

Prašymą gauti e. sąskaitas galite pateikti:

• Elektroninėje bankininkystėje ar banko padalinyje. Pildydami duomenų lauką „Kliento ar mokėtojo kodas”, nurodykite prašymo registracijos Nr. (10 skaitmenų), esantį Jūsų draudimo liudijimo kairiajame apatiniame kampe. Jis taip pat nurodytas E-gyvybėje, informacijos skiltyje „Sutartis“, pastraipoje „Mokėjimai“.

Informacija, kaip sudaryti e. sąskaitų sutartis, šių bankų klientams:

SEB
Luminor
Swedbank
Citadele
Šiaulių bankas

• INVL Life bendrovėje. Bus reikalingas Jūsų banko sąskaitos numeris IBAN formatu, pvz., LT00 0000 0000 0000 0000.

• Užpildę prašymą teikti e. sąskaitas. Užpildytą formą atspausdinkite, pasirašykite ir nuskenavę ar nufotografavę atsiųskite adresu draudimas@invl.com. Jeigu naudojatės kvalifikuotu el. parašu, užpildytą formą pasirašykite ir atsiųskite tuo pačiu adresu.

Rekomenduojame:

– Užsakius e. sąskaitas el. bankininkystėje ar banko skyriuje užsakyti automatinį sąskaitų apmokėjimą. Draudimo įmokos iš Jūsų nurodytos banko sąskaitos reikiamu laiku ir nemokamai bus automatiškai pervedamos į „INVL Life“, uždarosios akcinės draudimo bendrovės sąskaitą.
– Nustatant Mokėjimo dieną parinkti variantą – 2 ar 3 dienos po e. sąskaitos pateikimo, tokiu atveju e. sąskaita automatiškai bus apmokama po 2 ar 3 dienų nuo jos pateikimo el. bankininkystėje.
– Užsakant automatinį sąskaitų apmokėjimą nenustatyti limito arba nustatyti pakankamai didelį – atsižvelgti į tai, kad įmokos ateityje gali didėti arba susidaryti skola.

Sutarties sąlygų pakeitimai

Jei pageidaujate keisti draudimo sąlygas, rekomenduojame kreiptis į INVL Life klientų konsultavimo centrą ir užsiregistruoti konsultacijai.

Draudikui sutikus, remiantis raštišku Draudėjo prašymu bus atliktas pakeitimas ir atspausdintas priedas prie draudimo sutarties. Su savimi būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsižvelgdama į konkretų prašymą, INVL Life turi teisę paprašyti papildomos informacijos arba atsisakyti vykdyti prašymus.

Pranešimas apie pasikeitusius duomenis

Praneškite mums, jei pasikeitė Jūsų asmens ar kontaktiniai duomenys, ir būsite tikri, kad visada gausite pačią naujausią informaciją.

Kontaktinius duomenis galite atnaujinti naudodamiesi elektroninių paslaugų teikimo internetu paslauga.

Norėdami pranešti apie savo asmens duomenų pasikeitimus, prašome užpildyti Pranešimą apie asmens duomenų atnaujinimą. Užpildytą pranešimą kartu su galiojančio asmens dokumento kopija pasirašykite kvalifikuotu el. parašu ir atsiųskite adresu draudimas@invl.com.

Pasibaigus draudimo sutarčiai

Kokius dokumentus reikia pateikti kreipiantis dėl išmokos pasibaigus draudimo laikotarpiui?

Kreipiantis dėl išmokos pasibaigus draudimo laikotarpiui reikia pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba:

  • Asmens, pretenduojančio į išmoką, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Draudiko nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma išmokos gavėjo sąskaita banke, į kurią pageidaujama gauti išmoką;
  • Asmens, pretenduojančio į išmoką, užpildytą Fizinio asmens anketą;
  • Draudiko nustatytos formos anketą apie naudojimąsi mokesčių lengvata;
  • Draudikas turi teisę paprašyti ir kitų dokumentų, reikalingų tinkamai įforminti draudimo laikotarpį ir išmokėti draudimo išmoką.

Gavę visus reikalingus dokumentus, pagal draudimo taisykles draudimo išmoką turime išmokėti per 7 darbo dienas, tačiau esant galimybei pasistengsime išmokėti per trumpiausią įmanomą terminą.

Dokumentus galima užpildyti ir pateikti artimiausiame INVL Life klientų konsultavimo centre.

Jei turite klausimų dėl draudimo išmokų mokėjimo, rašykite mums draudimas@invl.com, skambinkite 8 700 55959.

Skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pareiškėjas – dėl „INVL Life“ (toliau – Draudikas) teikiamų paslaugų ir (arba) su Draudiku sudarytų sutarčių skundą teikiantis asmuo, t. y. esamas arba potencialus draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas, nukentėjęs trečiasis asmuo ar šių asmenų atstovas.

2. Sąvoka „vartotojas“ ir kitos šioje tvarkoje naudojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos banko patvirtintose „Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūrų Lietuvos banke taisyklėse“ ir „Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklėse“.

3. Pareiškėjas (fizinis ar juridinis asmuo), manydamas, kad Draudikas pažeidė su draudimo sutartimi susijusias pareiškėjo teises ar interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Draudiką. Draudikas taip pat nagrinėja ir skundus dėl Draudiko draudimo agentų veiklos.

SKUNDO PATEIKIMAS

4. Skundas turi būti:

4.1. Surašytas raštu ir asmeniškai Pareiškėjo pasirašytas;

4.2. pateiktas valstybine (lietuvių) kalba. Jei skundas ir /ar pateikiami dokumentai sudaryti užsienio kalba, Draudikas turi teisę reikalauti, kad jie būtų išversti į lietuvių kalbą Pareiškėjo sąskaita. Dokumentų vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertimų biuro ir/arba vertėjo parašas paliudytas notaro.

4.3. surašytas įskaitomai.

4.4. pateiktas būdu, leidžiančiu tinkamai nustatyti Pareiškėjo tapatybę.

5. Skunde Pareiškėjas turi nurodyti:

5.1. Pareiškėjo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą. Pareiškėjo-juridinio asmens atveju – įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas, atstovo vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas;

5.2. gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti (kontaktinį adresą, jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu, telefono numerį, elektroninio pašto adresą). Pareiškėjo-juridinio asmens atveju – juridinio asmens buveinės adresą ir duomenis ryšiui palaikyti (kontaktinį adresą, jei nesutampa su buveinės adresu, kontaktinio asmens duomenis ir telefono numerį, elektroninio pašto adresą);

5.3. Skundo esmę, išsamiai išdėstant faktus ir aplinkybes bei juos pagrindžiančius dokumentus (jeigu tokie yra), aiškius ir pagrįstus reikalavimus ar prašymus Draudikui, o taip pat draudimo liudijimo numerį, jeigu skundas susijęs su konkrečia draudimo sutartimi.

6. Skundai gali būti teikiami:

6.1. Elektroniniu paštu, adresu draudimas@invl.com;

6.2. Pašto siunta, adresu Gynėjų g. 14, LT-01109, Vilnius;

6.3. Tiesiogiai pateikiant Draudikui Klientų aptarnavimo skyriuose Vilniuje arba Kaune šiais adresais:
Vilniuje – adresu Gynėjų g. 14,
Kaune – adresu Jonavos g. 7, B sektorius

7. Be paties Pareiškėjo skundą turi teisę pateikti atstovas, pateikęs atstovavimo teisę patvirtinančius originalius dokumentus, atitinkančius teisės aktuose nustatytus reikalavimus, bei atstovo asmens tapatybės dokumentą.

SKUNDO NAGRINĖJIMAS IR ATSAKYMO PATEIKIMAS

8. Gauti skundai registruojami Draudiko nustatyta tvarka.

9. Pareiškėjui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas Draudikas patvirtina apie skundo gavimą bei pateikia trumpą informaciją apie skundo nagrinėjimo tvarką arba nuorodą į skundų nagrinėjimo tvarką skelbiamą Draudiko interneto tinklapyje.

10. Tuo atveju, jei skunde nurodyti reikalavimai, klausimai ar aplinkybės yra nesusiję su Draudiku ar jo kompetencija, tokie skundai nenagrinėjami ir, jeigu įmanoma, Pareiškėjui atsakyme nurodoma, kur jis galėtų kreiptis.

11. Draudikas turi teisę nenagrinėti anoniminių, nepasirašytų ar neįskaitomų skundų, o taip pat skundų, kuriuose nėra pakankamai Pareiškėją identifikuojančių duomenų.

12. Jei skundo pateikimo metu nebuvo nustatyta Pareiškėjo ar jo atstovo tapatybė, Draudiko atsakyme pateikiama tik bendro pobūdžio informacija, tačiau nenurodoma jokia konfidenciali informacija.

13. Skundas išnagrinėjamas ir atsakymas raštu Pareiškėjui pateikiamas kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per įstatymuose nustatytus terminus.

13.1. Vartotojo kreipimasis išnagrinėjamas ir atsakymas jam pateikiamas ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Draudikas negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, jis turi išsiųsti negalutinį atsakymą, aiškiai nurodęs atsakymo į vartotojo kreipimąsi vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio vartotojas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų nuo kreipimosi gavimo dienos.

13.2. Tuo atveju, jeigu Pareiškėjas nėra vartotojas, pareiškėjo skundas išnagrinėjamas ir atsakymas pateikiamas kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per šiame punkte nurodytą laikotarpį, Draudikas privalo apie tai pranešti pareiškėjui, nurodyti vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir pareiškėjui pateiktas atsakymas.

14. Atsakymas į Pareiškėjo skundą rengiamas valstybine (lietuvių) kalba ir pateikiamas raštu, tokiu pačiu būdu, kaip ir buvo gautas skundas, nebent pateikdamas skundą Pareiškėjas nurodo kitaip. Paštu siunčiamas atsakymas yra siunčiamas registruota pašto siunta, o elektroniniu paštu – užtikrinant el. pašto duomenų perdavimo saugumą.

15. Jei Draudikas skundo netenkina arba tenkina iš dalies, atsakyme Pareiškėjui išdėstomi atsisakymo tenkinti skundą motyvai, nurodomos kitos pareiškėjo interesų gynimo priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant galimomis ginčų nagrinėjimo priemonėmis ir teismais. Draudikas kartu su atsakymu Pareiškėjui pateikia atsakymą pagrindžiančių dokumentų, kurių neturi ar negali turėti Pareiškėjas, kopijas.

16. Išnagrinėti skundai su visa dokumentacija saugomi įstatymų ir Draudiko vidaus teisės aktais nustatyta tvarka.

17. Vartotojas, manantis, kad Draudikas pažeidė jo teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su jomis susijusių santykių, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į Draudiką, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Vartotojas privalo kreiptis į Draudiką ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

18. Kai Draudikas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, Draudiko atsakyme turi būti pateikta informacija apie tai, kad per vienus metus nuo kreipimosi į Draudiką vartotojas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Teisės ir licencijavimo departamentą, Totorių g. 4, 01121 Vilnius, www.lb.lt) dėl kilusio ginčo sprendimo.

19. Vartotojas, gavęs jo netenkinantį Draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką raštu arba elektroniniu būdu per 1 (vienus) metus po kreipimosi į Draudiką. Vartotojas, praleidęs nurodytą kreipimosi į Lietuvos banką terminą, netenka teisės dėl to paties ginčo, t. y. dėl to paties dalyko (reikalavimo Draudikui) ir tuo pačiu pagrindu (aplinkybių, kuriomis vartotojas grindžia reikalavimą), kreiptis į Lietuvos banką ir nesvarbu, kad jis pakartotinai yra atlikęs Taisyklių šiame ir 17 punktuose nurodytus veiksmus.

20. Kitos Pareiškėjo, kuris laikytinas vartotoju, teisės bei galimai pažeistų teisių ir įstatymo saugomų interesų gynimo priemonės nurodytos Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme.

21. Pareiškėjas turi teisę įstatymų numatyta tvarka dėl ginčo sprendimo kreiptis į teismą.

Naudingos nuorodos

Draudimo rinkos dalyviai
Lietuvos Respublikos draudimo brokerių įmonių ir draudimo brokerių sąrašas.

Lietuvos bankas
Lietuvos bankas vykdo finansų rinkos dalyvių priežūrą.

Ginčai su draudiku
Šiame Lietuvos banko puslapyje rasite informaciją apie ginčų nagrinėjimą.

Mokesčių komentarai ir paaiškinimai
Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultacinės medžiagos duomenų bazė, kurioje skelbiami mokesčių paaiškinimai ir komentarai, mokesčių apskaičiavimui ir sumokėjimui reikalinga informacija.

Sužinokite daugiau apie senatvės pensiją
Šiame tinklapyje rasite išsamesnę informaciją apie senatvės pensiją, o prisijungę prie Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos (EGAS) sužinosite prognozuojamą Jūsų būsimos pensijos dydį.

Įstatymų paieška
Lietuvos Respublikos seimo puslapyje rasite visus Jus dominančius įstatymus.