Informacija klientams apie fondų jungimą

Informuojame, kad valdymo įmonė „INVL Asset Management“ nusprendė prijungimo būdu jungti Sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ INVL lanksčiosios strategijos subfondą (ISIN: LTIF00000427) prie Atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ (ISIN: LTIF00000096) (toliau – Fondų jungimas). Tokiu būdu valdymo įmonė nori koncentruoti savo veiklą tuose investavimo regionuose, kuriuose mato didžiausią potencialą finansų rinkų augimui bei kuriuose valdymo įmonės valdytojai turi sukaupę daugiausiai kompetencijos ir patyrimo, ir taip užtikrinti dalyviams galimybes gauti maksimalią galimą investicijų grąžą.

Planuojama Fondų jungimo užbaigimo data – 2016 m. birželio 1 d.

Įvykdžius Fondų jungimą:
a. Po jungimo pasibaigsiantis fondas – INVL lanksčiosios strategijos subfondas;
b. Po jungimo veiksiantis fondas – „INVL Baltijos fondas“;
c. Po jungimo, sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ sudėtyje liks trys subfondai:
- INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas,
- INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20 subfondas,
- INVL Rusijos TOP20 subfondas.

„INVL Baltijos fondas“ Fondų jungimo užbaigimo dieną perims po jungimo pasibaigsiančio INVL lanksčiosios strategijos subfondo turtą ir įsipareigojimus. INVL lanksčiosios strategijos subfondo dalyviams priklausantys vienetai bus nemokamai konvertuojami į po Fondų jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ vienetus – tokiu būdu INVL lanksčiosios strategijos subfondo investuotojai taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviais.

INVL lanksčiosios strategijos subfondo dalyvis nuo 2016 m. birželio 1 d. taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviu.

Kartu su šia informacija Jums pateikiame po jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie „INVL Baltijos fondą“. Tai nėra reklaminė medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama teisės aktais, kad Jums būtų lengviau suprasti investavimo į šį fondą pobūdį ir riziką. Patariame ją perskaityti, kad galėtumėte priimti pagrįstą sprendimą, ar investuoti. Informacija apie Fondų jungimo užbaigimą, investicinių fondų keitimo koeficientą bus pateikiama Fondų jungimo užbaigimo dieną svetainėje www.invl.com.

Pokyčiai dalyviams

Įvykdžius Fondų jungimą, pasibaigsiančio INVL lanksčiosios strategijos subfondo (toliau – Subfondas) dalyviai taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviais, o visas po jungimo pasibaigsiančio Subfondo turtas ir įsipareigojimai bus perleidžiami po jungimo veiksiančiam „INVL Baltijos fondui“.

Prijungus INVL lanksčiosios strategijos subfondą prie „INVL Baltijos fondo“ ir po jungimo pasibaigsiančio Subfondo dalyviams tapus „INVL Baltijos fondo“ dalyviais jiems bus taikomos „INVL Baltijos fondo“ taisyklės ir dėl to jiems keisis (žemiau lentelėje pateikiame jungiamų fondų palyginimą):

  INVL lanksčiosios strategijos subfondas „INVL Baltijos fondas“
Investavimo strategija Investicijos aktyviai paskirstomas tarp skirtingų turto klasių, neapsiribojant nei geografiniu regionu ar ūkio šaka. Iki 100 procentų grynųjų aktyvų nukreipiama į įmonių akcijas, skolos vertybinius popierius arba kitas turto klases. Iki 100 proc. grynųjų aktyvų nukreipia tiesiogiai į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas.
Investavimo geografija Neribota Ribota: iki 100 proc. visų lėšų  investuojama į įmonių, vykdančių ženklią savo veiklos dalį Baltijos šalyse, akcijas
Investavimo rizika 4 kategorija* 4 kategorija*
Lyginamasis indeksas 0,55 * MSCI World index +
0,2 * S&P GSCI commodity index +
0,2 * Dow Jones Credit Suisse hedge fund index +
0,05 * Euro Cash Indices Libor Total Return 3 Months Index*
OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index*
Investicinių vienetų keitimo sąlygos Galimybė keisti fondo investicinius vienetus Sudėtinio fondo viduje Nėra galimybės
Investicinių vienetų prekyba biržoje Nėra galimybės Baltijos fondo investiciniais vienetais galima prekiauti NASDAQ Vilnius vertybinių popierių biržoje
Investicinių vienetų platinimas užsienyje Nėra galimybės Baltijos fondo investiciniais vienetais prekiaujama Latvijoje, Švedijoje, Vokietijoje
Fondo valiuta Euras Euras
Investicinių fondų vienetų apvalinimo tikslumas investicinėje sąskaitoje Su keturiais skaičiais po kablelio Su šešiais skaičiais po kablelio
Grynųjų aktyvų vertės apvalinimo tikslumas Su keturiais skaičiais po kablelio Su keturiais skaičiais po kablelio
Investicinio vieneto vertės apvalinimo tikslumas Su keturiais skaičiais po kablelio Su keturiais skaičiais po kablelio
Depozitoriumas AB SEB bankas AB SEB bankas
Mokesčiai:    
 
Platinimo
Maksimalus mokestis – 5%

(valdymo įmonės
sprendimu nuo 2016-02-17 atlyginimas fondo platintojams Lietuvoje yra 2%. Fondas užsienyje neplatinamas).
Maksimalus mokestis, kai platina pati valdymo įmonė - iki 3%, kitiems platintojams - iki 5%.
(valdymo įmonės sprendimu nuo 2016-02-17 atlyginimas fondo platintojams Lietuvoje yra 2%, fondo platintojams užsienyje yra 0 – 5% (priklauso nuo platintojo) nuo investuotojo investuojamos sumos).
Valdymo Ne didesnis kaip 2% Ne didesnis kaip 2%
Keitimo Ne didesnis kaip 0,25% Nėra galimybės
Sėkmės Ne didesnis kaip 15% nuo Subfondo grynųjų aktyvų vertės augimo Netaikomas
Mokestis depozitoriumui Ne daugiau kaip 0,50% Ne daugiau kaip 0,25%
Mokestis finansų tarpininkams Ne daugiau kaip 1% nuo sudarytų sandorių vertės Ne daugiau kaip 0,75% nuo sudarytų sandorių vertės
Teisinės išlaidos Ne daugiau kaip 1% -
Atlyginimas audito įmonei Ne daugiau kaip 1% Ne daugiau kaip 0,50%
Mokestis finansų įstaigoms Ne daugiau kaip 0,5%
- išlaidos bankinėms paslaugoms;
- mokesčiai LCVPD;
- Mokesčiai NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržai;
- mokesčiai rinkos formuotojui;
- kt.
Ne daugiau kaip 1%
Maksimalus bendras iš subfondo/fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis 4,00 % vidutinės metinės GA vertės 7,00 % vidutinės metinės GA vertės
Einamojo mokesčio dydis už 2015 m.** 2,57 % 2,29 %
Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) už 2015 m. 2,85% 2,29%
Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) už 2015 m. 120,82% 37,37%
MORNINGSTAR***
įvertinimas
- 4 žvaigždės
Lipper Leaders***** 2/2/2/NA/1 5/2/4/NA/5
 
 
Plačiau apie lyginamąjį indeksą arba jį sudarančius indeksus – čia.

* Po Fondų jungimo, Subfondo dalyviams bus taikoma „INVL Baltijos fondo“ investavimo strategija. Šio fondo iki 100 proc. visų lėšų investuojama į įmonių, vykdančių ženklią savo veiklos dalį Baltijos šalyse, akcijas. Todėl po Fondų jungimo, Subfondo dalyvių turtas bus investuojamas siauresniame geografiniame regione, o šių investicijų rizika pagal faktinius rezultatus dalyviams yra toje pačioje kategorijoje ir priklauso 4 rizikos kategorijai .
 
** Einamųjų mokesčių dydis pagrįstas praėjusių metų, pasibaigusių 2015 m. gruodžio mėn., išlaidomis ir jis gali kasmet keistis. Į šį mokestį neįskaičiuotas sėkmės mokestis ir su Subfondo turtu sudaromų sandorių išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai Subfondo vardu perkant arba parduodant kito kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas, pardavimo ir (arba) išpirkimo mokesčiai yra sumokami iš Subfondo turto. Projekto patvirtinimo metu pateikiami neaudituoti 2015 m. duomenys.
 
**** MORNINGSTAR – nepriklausoma tarptautinė reitingų agentūra – vertina ir reitinguoja ne mažiau kaip tris metus rinkoje veikiančius fondus pagal jų rizikos ir grąžos santykį bei lygina su keliasdešimties panašios strategijos fondų grupe. Bendras (angl. Overall) reitingas pagal vėliausią 2016 m. vasario 29 dienos informaciją iš MORNINGSTAR: http://www.morningstar.lt/lt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LYK4
 
**** Lipper Leaders – pasaulio lyderis teikianti informaciją apie investicinius fondus, analizę ir komentarus  – skiria įvertinimus nuo 1 iki 5. Pagal vėliausią 2016 m. vasario 29 dienos informaciją iš Lipper Leaders http://www.lipperleaders.com/Result.aspx#
 
Maksimalus bendras iš fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis.„INVL Baltijos fondo“ taisyklėse nustatyti maksimalūs galimi atskaitymai iš fondo turto yra ženkliai didesni ir gali siekti 7% (Lanksčiosios strategijos subfonde – 4%), tačiau realiai taikomi atskiri mokesčiai yra tokie patys kaip Lanksčiosios strategijos subfonde arba mažesni. Nors maksimalus bendras galimas iš fondo lėšų dengiamų išlaidų dydis „INVL Baltijos fonde“ yra didesnis, tačiau pagal einamojo mokesčio dydį per 2015 metus „INVL Baltijos fonde“ faktinės išlaidos buvo mažesnės ir sudarė 2,29% (Lanksčiosios strategijos subfonde - 2,57%).
 
Atskiri mokesčiai ir atskaitymai yra tokie patys arba mažesni.
  • Maksimalus fondo taisyklėse nurodytas platinimo mokestis, kuris galėtų būti pritaikytas Lanksčiosios strategijos subfondui yra 5%, o „INVL Baltijos fondui“ – 5% arba, kai fondą tiesiogiai platina pati valdymo įmonė, 3%, tačiau realus Fondams taikomas platinimo mokestis Lietuvoje yra 2%.
  • Fondams taikomas valdymo mokestis yra vienodas ir ne didesnis kaip 2%.
  • Lanksčiosios strategijos subfondui taikomas sėkmės mokestį, kuris yra ne didesnis kaip 15% nuo Subfondo grynųjų aktyvų vertės augimo, tuo tarpu „INVL Baltijos fondui“ sėkmės mokestis netaikomas.
  • Lanksčiosios strategijos subfondui taikomas mokestis depozitoriumui yra ne daugiau kaip 0,5%, mokestis finansų tarpininkams ne daugiau kaip 1%, teisinės išlaidos ne daugiau 1%, tuo tarpu „INVL Baltijos fondui“ taikomi mokesčiai yra mažesni - mokestis depozitoriumui yra ne daugiau kaip 0,25%, mokestis finansų tarpininkams ne daugiau kaip 0,75%, o teisinės išlaidos iš fondo turto negali būti nuskaitomos iš viso.
  • Kitos išlaidos (atlyginimas audito įmonei ir mokesčiai finansų įstaigoms) yra panašios ir bendrai susumavus gali sudaryti ne daugiau kaip 1%.

Konkretūs (lentelėje parodyti) esamu laiku taikomi atskaitymų dydžiai nustatomi valdymo įmonės valdybos, kuri turi teisę vienašališkai maksimalių atskaitymų dydžių ribose didinti ar mažinti atskaitymų dydžius, sprendimu ir skelbiami valdymo įmonės svetainėje www.invl.com.
 
Investicinių vienetų keitimo sąlygos.Po jungimo pasibaigsiančio Lanksčiosios strategijos subfondo investuotojai, tapę po jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ bendraturčiais, nebegalės turimų investicinių vienetų keisti į kito Sudėtinio fondo subfondo vienetus. Tačiau, Sudėtinio fondo subfondų vienetų jie galės įsigyti pirkimo – pardavimo sandoriu. Parduodant fondo vienetus didesne verte nei jie buvo įsigyti, investicinė grąža gali būti apmokestinama pagal galiojančius teisės aktus.

JUNGIMO LAIKOTARPIS IR VIENEŲ KONVERTAVIMO PROCEDŪRA

Planuojama Fondų jungimo užbaigimo data – 2016 m. birželio 1 d.

Fondų jungimo užbaigimo dieną po Fondų jungimo pasibaigsiančio INVL lanksčiosios strategijos subfondo investuotojams priklausantys vienetai bus nemokamai konvertuojami į „INVL Baltijos fondo“ vienetus pagal jų turimus subfondo vienetus asmeninėje investicinėje sąskaitoje.
 
Nuo 2016 m. birželio 1 d. INVL lanksčiosios strategijos subfondas pasibaigs, t. y. bus prijungtas prie „INVL Baltijos fondo“ bei nustos veikęs. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad valdymo įmonė nustatė laikotarpį, kurio metu nebus išleidžiami, išperkami ir konvertuojami po jungimo uždaromo INVL lanksčiosios strategijos subfondo vienetai:
2016 m. gegužės 25 d. – 2016 m. birželio 1 d.
 
Fondų jungimo užbaigimo dieną, konvertavus po jungimo pasibaigsiančio INVL lanksčiosios strategijos subfondo investicinius vienetus į po jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ investicinius vienetus, bus atlikti atitinkami įrašai Lanksčiosios strategijos subfondo dalyvių asmeninėse investicinėse dalyvių sąskaitose pagal 2016 m. gegužės 31 dienos duomenis.
 
Kadangi Fondų grynųjų aktyvų, investicinio vieneto vertės skaičiavimai atliekami kitą darbo dieną pagal ankstesnės darbo dienos pabaigos duomenis ir paskelbiami ne vėliau kaip iki tos darbo dienos 12 val., techniškai Fondų jungimas bus vykdomas 2016 m. birželio 1 d., nors įrašai Subfondo dalyvių investicinėse sąskaitose bus atliekami atitinkamai 2016 m. gegužės 31 d. data. Nuo 2016 m. birželio 1 d. INVL lanksčiosios strategijos subfondas pasibaigs, t. y. bus prijungtas prie Baltijos fondo.
 
Informacija apie ketinimą stabdyti uždaromo Subfondo investicinių vienetų keitimą, išleidimą ir (ar) išpirkimą ir apie Fondų jungimo užbaigimą bus pateikiama interneto svetainėje www.invl.com.

SUBFONDO PORTFELIO PERBALANSAVIMO VEIKSMAI

Siekdama tinkamai užtikrinti „INVL Baltijos fondo“ finansinių priemonių diversifikavimo reikalavimus bei nenukrypti nuo šio fondo taisyklėse ir prospekte apibrėžtos investavimo strategijos, valdymo įmonė laikotarpiu, kai nebebus išleidžiami ir išperkami po jungimo pasibaigsiančio INVL lanksčiosios strategijos subfondo investiciniai vienetai, t. y. gegužės 25 – 31 dienomis, realizuos INVL lanksčiosios strategijos subfondo portfelį sudarančias ir Baltijos fondo investavimo strategijos neatitinkančias finansines priemones. Fondų jungimo momentu Lanksčiosios strategijos subfondo portfelį sudarys arba gali sudaryti tik pinginės lėšos (eurais ar JAV doleriais), išvestinės finansinės priemonės (siekiant valdyti valiutų kursų riziką), terminuoti indėliai, kolektyvinio investavimo subjektai, arba nuosavybės vertybiniai popieriai, atitinkantys „INVL Baltijos fondo“ investavimo strategiją. Šis turtas Fondų jungimo užbaigimo dieną bus perkeltas į po jungimo veiksiančio „INVL Baltijos fondo“ galiojančią sąskaitą SEB depozitoriume.

SU JUNGIMU SUSIJUSIOS DALYVIŲ TEISĖS

Nuo pranešimo apie Fondų jungimą gavimo momento iki 2016 m. gegužės 25 d. visi INVL lanksčiosios strategijos dalyviai turi teisę reikalauti, kad jų turimi investiciniai vienetai būtų išpirkti ir / ar keičiami į kitą suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondą be jokių atskaitymų. INVL lanksčiosios strategijos subfondo vienetai bus keičiami ir / ar išperkami ir už išpirktus vienetus bus atsiskaitoma su dalyviais INVL Sudėtinio fondo, kuriam priklauso INVL lanksčiosios strategijos subfondas, prospekte nustatytais terminais ir tvarka.
 
Iki 2016 m. gegužės 25 d. nepasinaudojęs aukščiau išdėstytomis teisėmis INVL lanksčiosios strategijos subfondo dalyvis nuo 2016 m. birželio 1 d. taps „INVL Baltijos fondo“ dalyviu.
 
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visa svarbi informacija apie UAB „INVL Asset Management“ valdomus investicinius fondus pateikiama www.invl.com.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Visą laikotarpį nuo pranešimo gavimo iki Fondų jungimo užbaigimo dienos susisiekę su UAB „INVL Asset Management“ žemiau nurodytais būdais, fondo dalyviai galės gauti po Fondų jungimo uždaromo INVL lanksčiosios strategijos subfondo auditoriaus ataskaitos kopiją, kurioje auditorius yra patvirtinęs turto ir įsipareigojimų, atsirandančių Fondų jungimo užbaigimo dieną, vertinimo kriterijus bei šio subfondo vienetų konvertavimo santykio apskaičiavimo metodą.

Papildoma Jus dominanti informacija apie vykdomą Fondų jungimą bus skelbiama ir teikiama:
- visuose mūsų klientų aptarnavimo skyriuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje;
- interneto svetainėje www.invl.com;
- telefonu 8 700 55 959 arba elektroniniu paštu [email protected];
- per oficialius „INVL Baltijos fondo“ platintojus.

Jei turite klausimų, kviečiame mums rašyti elektroniniu paštu [email protected], skambinti telefonu 8 700 55 959 arba atvykti į klientų aptarnavimo skyrių:
•    Vilniuje: Gynėjų g. 14 („Vilniaus vartai“);
•    Kaune: Savanorių pr. 349;
•    Klaipėdoje: Naujoji uosto g. 8-309.