INFORMACIJA APIE INVESTICINIŲ FONDŲ JUNGIMĄ (2015 m. gruodžio 8 d.)

Gavus Lietuvos ir Latvijos priežiūros tarnybų leidimą, „INVL Asset Management“ informuoja apie planuojamą bendrovių Lietuvoje ir Latvijoje valdomų investicinių fondų jungimą. Jo metu prie sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Finasta“ sudėtinis fondas“ „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo bus prijungti du Latvijoje veikiantys atvirieji suderintieji investiciniai fondai – „Finasta Obligāciju fonds“ bei „Finasta Sabalansētais fonds“. Planuojama jungimo užbaigimo data – 2016 m. sausio 19 diena.

JUNGIME DALYVAUJANTYS INVESTICINIAI FONDAI

Peržiūrėję valdomų investicinių fondų, kuriuos investuotojams siūlo valdymo įmonės „INVL Asset Management“ Lietuvoje ir Latvijoje, priklausančios vienai grupei „Invalda INVL“, atkreipėme dėmesį, kad Latvijoje registruoti investiciniai fondai „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ yra mažiau patrauklūs investuotojams. Todėl valdymo įmonių valdybos priėmė sprendimą sujungti šiuos fondus: suderintąjį investicinį fondą „Finasta Obligāciju fonds“ ir suderintąjį investicinį fondą „Finasta Sabalansētais fonds“ prijungimo būdu prijungti prie suderintojo investicinio fondo „Finasta sudėtinis fondas“ „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo (ISIN: LTIF00000468) (toliau – Fondų jungimas).

Sprendimas jungti fondus buvo priimtas tai pačiai finansinei grupei AB „Invalda INVL“ priklausančių valdymo įmonių IPAS „INVL Asset Management“ ir UAB „INVL Asset Management“ valdybų:

 • IPAS „INVL Asset Management“ (investicinių fondų „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ valdytoja);
 • UAB „INVL Asset Management“ (investicinio fondo „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo valdytoja).

Tikime, kad Fondų jungimas padės suformuoti potencialiai stiprius ir vertę kuriančius investicinius fondus, tokiu būdu užtikrinant dalyviams galimybes gauti maksimalią galimą investicijų grąžą.

Po Fondų jungimo „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ nustos veikę, o „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas veiks kaip iki šiol (kaip vienas iš keturių „Finasta sudėtinio fondo“ subfondų).

„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo dalyviai reikšmingo poveikio ar teisių apribojimo dėl planuojamo vykdyti jungimo nepatirs. Jie ir toliau nepertraukiamai kaups investicijas tomis pačiomis sąlygomis, t. y. be pasikeitimų investicinio fondo taisyklėse, investavimo rizikoje, taikomų atskaitymų politikoje, periodinių ataskaitų pateikimo tvarkoje.

Pažymėtina, kad įvykdžius Fondų jungimą, padidės „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo turtas bei dalyvių skaičius, ir tai turės teigiamos įtakos „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo dalyviams, nes fiksuoto dydžio mokesčiai (pvz., audito mokestis, mokestis Vilniaus NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržai, LCVPD) ar „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo patiriami kaštai (pvz., išlaidos bankinėms paslaugoms už mokėjimo pavedimus) pasiskirstys didesniam dalyvių skaičiui.

JUNGIMO PROCEDŪRA

Planuojama fondų jungimo užbaigimo diena – 2016 m. sausio 19 d.

„Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ prijungimo būdu bus prijungti prie fondo „Finasta“ sudėtinis fondas“ „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo:

 • po jungimo veiksiantis fondas – „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas (ISIN: LTIF00000468);
 • po jungimo pasibaigsiantis fondas – „Finasta Obligāciju fonds” (ISIN LV0000400257);
 • po jungimo pasibaigsiantis fondas – „Finasta Sabalansētais fonds” (ISIN LV0000400265).

Kadangi investicinių fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimai atliekami pagal darbo dienos pabaigos duomenis ir fondų vieneto vertė yra apskaičiuojama bei paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val., techniškai Fondų jungimas bus vykdomas 2016 m. sausio 19 d., kai įrašai asmeninėse dalyvių investicinėse sąskaitose bus atliekami atitinkamai 2016 m. sausio 18 d. data. 2016 m. sausio 18 d. „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ dalyviai taps „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo dalyviais (investuotojais). Po Fondų jungimo fondai „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ nustos veikę, o „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas perims po jungimo pasibaigsiančių „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ turtą bei įsipareigojimus.

Fondų jungimo užbaigimo dieną po Fondų jungimo pasibaigsiančių „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ dalyviams priklausantys vienetai bus nemokamai konvertuojami į po Fondų jungimo veiksiančio „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo vienetus ir tokiu būdu „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ investuotojai taps „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo dalyviais.

Po Fondų jungimo „Finasta sudėtinis fondą“ ir toliau sudarys keturi subfondai:

 • „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas;
 • „Finasta“ Naujosios Europos TOP20 subfondas;
 • „Finasta“ Rusijos TOP20 subfondas;
 • „Finasta“ lanksčiosios strategijos subfondas;

Jungime dalyvaujančių Fondų taikomų atskaitymų ir išlaidų palyginimas:

„Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondas Finasta Obligāciju fonds Finasta Sabalansētais fonds
Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus: Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus: Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus:
Pardavimo mokestis 1,00% Pardavimo mokestis 0,50% Pardavimo mokestis 1,00%
Išpirkimo mokestis - netaikomas Išpirkimo mokestis - netaikomas Išpirkimo mokestis - netaikomas
Subfondo keitimo mokestis - 0,25%
Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš investuotojo investuojamos pinigų sumos. Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš investuotojo investuojamos pinigų sumos. Tai didžiausia dalis procentais, kuri gali būti išskaičiuota iš investuotojo investuojamos pinigų sumos.
Metiniai atskaitymai nuo fondo turto: Metiniai atskaitymai nuo fondo turto: Metiniai atskaitymai nuo fondo turto:
Einamasis mokestis - 1,33% Einamasis mokestis - 2,05% Einamasis mokestis - 2,29%
Mokesčiai, išskaitomi iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis: Mokesčiai, išskaitomi iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis: Mokesčiai, išskaitomi iš fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis:
Sėkmės mokestis - netaikomas Sėkmės mokestis - netaikomas Sėkmės mokestis - netaikomas

Informacija apie Fondų jungimo užbaigimą, investicinių fondų keitimo koeficientą bus pateikiama Fondų jungimo užbaigimo dieną svetainėje www.invl.com.

PORTFELIŲ PERBALANSAVIMO VEIKSMAI

Atsižvelgdama į jungime dalyvaujančių fondų investavimo strategijas, „INVL Asset Management“ iki fondų jungimo užbaigimo ketina atlikti po jungimo pasibaigsiančių „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ fondų portfelio perbalansavimo veiksmus, nes pastarųjų fondų finansinis turtas neatitinka po jungimo veiksiančio „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo taisyklėse ir prospekte nustatytos investavimo strategijos.

Siekdama tinkamai užtikrinti „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo finansinių priemonių diversifikavimo reikalavimus bei nenukrypti nuo šio fondo taisyklėse ir prospekte apibrėžtos investavimo strategijos, „INVL Asset Management“ Fondų jungimo laikotarpiu perbalansuos kai kurias „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ portfelį sudarančias pozicijas tam, kad šių fondų portfelių sudėtis priartėtų prie „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo investavimo strategijos.

Fondų jungimo metu, taip pat ir fondų jungimo užbaigimo dieną abiejų pasibaigsiančių fondų – „Finasta Obligāciju fonds“ ir „Finasta Sabalansētais fonds“ – portfelius sudarys ar gali sudaryti piniginės lėšos (eurais ar JAV doleriais), išvestinių finansinių priemonių (siekiant valdyti valiutų kursų riziką), terminuoti indėliai, obligacijos (įmonių ar vyriausybių) ar kolektyvinio investavimo subjektai, investuojantys į įmonių ir vyriausybių išleistas obligacijas. Šis turtas fondų jungimo užbaigimo dieną bus perkeltas į po jungimo veiksiančio „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo galiojančią sąskaitą SEB depozitoriume.

SU JUNGIMU SUSIJUSIOS DALYVIŲ TEISĖS

Nuo pranešimo apie Fondų jungimą gavimo momento iki 2016 m. sausio 11 d. visi „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo dalyviai turi teisę reikalauti, kad jų turimi investiciniai vienetai būtų išpirkti ir / arba keičiami į kitą suderintojo investicinio fondo „Finasta sudėtinis fondas“ subfondą be jokių atskaitymų. „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo vienetai bus keičiami ir / arba išperkami ir už išpirktus „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo vienetus bus atsiskaitoma su dalyviais „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo prospekte nustatytais terminais ir tvarka.

Iki 2016 m. sausio 11 d. nepasinaudojęs aukščiau išdėstytomis teisėmis „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo dalyvis ir toliau liks šio investicinio fondo dalyviu.

Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo Taisykles, Prospektą ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą. Visa svarbi informacija apie UAB „INVL Asset Management“ valdomus investicinius fondus pateikiama www.invl.com.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Visą laikotarpį nuo šio pranešimo iki Fondų jungimo užbaigimo dienos susisiekę su UAB „INVL Asset Management“ žemiau nurodytais būdais, fondo dalyviai galės gauti po Fondų jungimo uždaromų fondų depozitoriumo patvirtinimo kopiją.

Papildoma Jus dominanti informacija apie vykdomą fondų jungimą bus skelbiama ir teikiama:

 • „INVL Asset Management“ klientų aptarnavimo skyriuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Rygoje;
 • Interneto svetainėje www.invl.com;
 • telefonu 8 700 55 959 arba elektroniniu paštu [email protected];
 • per oficialius „Finasta“ besivystančios Europos obligacijų subfondo platintojus.