INVL Logo

INVL Life privatumo politika

1  Dokumento tikslas

Šioje privatumo politikoje supažindinsime jus su tuo, kaip INVL Life naudoja asmens duomenis, įskaitant tai, kokius asmens duomenis tvarkome, kaip naudojame jūsų duomenis ir kokias teises jūs turite savo duomenų tvarkymo atžvilgiu. Daugiau išsamios informacijos galite rasti mūsų registrų aprašuose bei verslo klientų narių aprašuose. Juos rasite pasirinkę atitinkamą grupę, kuriai priklausote.

 • INVL Life klientai
 • INVL Life draudėjai, apdraustieji ir išmokų gavėjai
 • Esami, buvę ar potencialūs INVL Life klientai ir INVL Life interneto svetainės lankytojai
 • Besikreipiantieji dėl laisvų darbo vietų

2  Bendroji informacija apie privatumo politiką

Būdami bendrovės INVL Life klientu, jūs patikite mums savo asmens duomenis. Gaudami jūsų duomenis, mes galime jus kokybiškiau aptarnauti, pavyzdžiui, pasiūlyti jums tinkamesnių produktų ir paslaugų bei suteikti jums tinkamesnę pagalbą, kai į mus kreipiatės. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip ir kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis ir kokius duomenis renkame. Ši privatumo politika galioja visai bendrovės INVL Life veiklai, susijusiai su asmens duomenų tvarkymu. Tokios veiklos pavyzdžiai – jūsų naudojamos mūsų internetinės paslaugos, prašymų sudaryti draudimo sutartį arba išmokėti draudimo išmoką teikimas, naudojimasis investiciniu draudimu Turto valdymo paslauga ir pan.. Ši privatumo politika galioja visai bendrovės INVL Life veiklai, įskaitant Baltijos šalyse esančius filialus. Žiūrėkite šios politikos pabaigoje esančius kontaktinius duomenis.

Duomenų apsauga – tai asmens duomenų apsauga ir užtikrinimas, kad tokie duomenys būtų tvarkomi tinkamai. Asmens duomenys – tai informacija, kuri gali būti naudojama nustatyti jūsų tapatybę. Šios privatumo politikos nuostatos yra taikomos fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymo veiksmams. Tokie asmenys – tai, pavyzdžiui, bendrovės INVL Life klientai –fiziniai asmenys arba su bendrovės verslo klientais susiję asmenys. Duomenų subjektų kategorijos išsamiau aprašomos šios privatumo politikos 3 skyriuje. Daugiau informacijos apie savo teises galite rasti šios privatumo politikos 7 skyriuje.

INVL Life tikslas yra tvarkyti jūsų asmens duomenis pagal atitinkamų teisės aktų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679), ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimus.

INVL Life yra labai svarbu saugoti jūsų duomenis ir jūsų privatumą, o duomenis tvarkyti saugiai, todėl, nepriklausomai nuo to, ar esate naujas, ar ilgametis mūsų klientas, siūlome jums susipažinti su mūsų veiksmais. Jei turėsite bet kokių klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus!

3  Kieno duomenis mes tvarkome ir iš kur juos gauname?

INVL Life privatumo politika yra taikoma toliau nurodytoms duomenų subjektų kategorijoms:

 • INVL Life klientai (pavyzdžiui, apdraustieji, draudėjai, naudos gavėjai ir su verslo klientais susiję asmenys)
 • INVL Life tikslinės rinkodaros grupės (pavyzdžiui, fiziniai asmenys ir bendrovės)
 • INVL Life skaitmeninių paslaugų naudotojai (interneto svetainės, klientų portalų ir pan. naudotojai)
 • asmenys, kurių duomenis INVL Life tvarko vykdydama teisines prievoles
 • INVL Life darbuotojai, potencialūs darbuotojai, atstovai ir kiti bendrovėje dirbantys asmenys

Asmens duomenys visų pirma renkami iš pačių asmenų tiek iki sukuriant santykius su klientu, darbuotoju ar kitokius sutartinius santykius, tiek juos įgyvendinant. Duomenis apie darbuotojų grupinio draudimo planus gauname iš darbdavių. Duomenis Estijoje mums teikia Estijos draudimo bendrovių didelės rizikos klientų registrai. Be to, duomenis gauname iš kitų patikimų šaltinių ir valstybės institucijų tvarkomų viešųjų registrų, pavyzdžiui, valstybinio gyventojų registro, Juridinių asmenų registro ir Tarptautinių sankcijų sąrašo.

4   Kaip ir kodėl tvarkome asmens duomenis?

4.1     INVL Life klientai

Asmens duomenis tvarkome siekdami, pavyzdžiui, valdyti santykius su klientais, vykdyti įstatymų reikalavimus, apsaugoti savo teisėtus interesus, taip pat tiesioginės rinkodaros ir mūsų paslaugų tobulinimo ar vystymo tikslais. Asmens duomenis tvarkome tik tiek, kiek tai yra būtina arba kiek to reikalauja įstatymai. Duomenų, kuriuos tvarkome, kategorijos ir tvarkymo veiksmai priklauso nuo to, kuriai asmenų ar klientų grupei priklausote. Klientus skirstome į skirtingas grupes, pavyzdžiui, pagal tai, kokius produktus jie yra pasirinkę, arba pagal jų investuotą sumą. Tai padeda mums pasiūlyti kiekvienos grupės klientams juos labiausiai dominančius ir jiems pritaikytus produktus ir paslaugas. Teikdami su mūsų paslaugomis susijusius investicinius sprendimus, atsižvelgdami į teisės aktuose mums numatytas prievoles, vertiname kliento poreikius investuoti ir taupyti bei jo norą ir gebėjimą prisiimti riziką.

Nagrinėdami prašymus išmokėti draudimo išmoką, asmens duomenų nenaudojame automatiniams sprendimams priimti. Estijoje klientų skambučių dėl paslaugų duomenis saugome norėdami užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę ir patvirtinti sandorių sudarymą. Be to, asmens duomenys yra tvarkomi siekiant atlikti apklausas apie klientų pasitenkinimą. Asmens duomenis tvarkome statistikos tikslais, siekdami įvykdyti teisės aktuose mums nustatytas prievoles ir teikti informaciją apie mūsų paslaugas. Nustatyti atskirų asmenų ar bendrovių tapatybę pagal statistikos arba pranešimų duomenis nėra įmanoma.

4.2    INVL Life darbuotojai, potencialūs darbuotojai (kandidatai), atstovai ir kiti bendrovėje dirbantys asmenys

Asmens duomenis tvarkome darbo arba kitų sutartinių santykių kontekste ir, pavyzdžiui, siekdami įvykdyti įstatymuose mums nustatytas darbdavio prievoles, pavyzdžiui, mokėti darbo užmokestį, priedus už produktų ir paslaugų pardavimą, komisinius ir atlikti tinkamą įvertinimą.

Potencialių darbuotojų (kandidatų į laisvas darbo vietas) mums suteiktus asmens duomenis tvarkome darbuotojų atrankos procese, siekdami priimti darbuotojus į laisvas darbo vietas.

4.3    Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus galite rasti šiuose registrų aprašuose:

 • Klientų registre (draudėjai, apdraustieji, naudos gavėjai) ir jų atstovai. Potencialūs, esami ir buvę klientai. Asmenys, susiję su verslo klientais. Asmenys, kurių duomenis duomenų valdytojas privalo tvarkyti dėl teisės aktuose nustatytų pareigų
 • Prašymų dėl draudimo išmokų registre ((INVL Life draudėjai, apdraustieji, išmokų gavėjai)
 • Rinkodaros registre (esami, buvę ir potencialūs INL Life klientai ir INVL Life tinklapio lankytojai)
 • Potencialių darbuotojų registre apraše (kandidatai į laisvas darbo vietas)

5     Kaip ilgai saugomi asmens duomenys?

Asmens duomenis saugome tol, kol jų reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti, arba tiek, kiek to reikalauja įstatymai. Klientų – fizinių asmenų asmens duomenų saugojimo trukmę, be kita ko, lemia ieškinio senaties terminai, per kuriuos galima pateikti ieškinį pagal Estijos Respublikos prievolių įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą arba Latvijos Respublikos civilinį įstatymą, taip pat duomenų saugojimo terminai, numatyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos,  buhalterinės apskaitos ir kituose teisės aktuose. Jei duomenims nustatyti skirtingi jų saugojimo terminai, pritaikomas ilgiausias leistinas saugojimo terminas. Daugiau informacijos apie asmens duomenų saugojimo terminus galite rasti atitinkamuose mūsų registrų aprašuose.

6     Ar asmens duomenys atskleidžiami arba perduodami kitiems asmenims?

Jei tai padaryti leidžia arba reikalauja įstatymai, asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitoms šalims, kurios nėra INVL Life dalis. Duomenys gali būti atskleidžiami, pavyzdžiui, valstybinėms institucijoms (pavyzdžiui, Estijos, Latvijos arba Lietuvos valstybinėms mokesčių inspekcijoms, Estijos draudimo bendrovių didelės rizikos asmenų registrui), taip pat vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais draudimo veiklą arba su duomenų subjekto sutikimu. Pagal teisės aktus, asmens duomenys gali būti atskleidžiami kitoms tos pačios įmonių grupės bendrovėms, siekiant valdyti klientų aptarnavimą ir kitiems su santykiais su klientais susijusiems tikslams, taip pat valdyti konglomerato riziką. Asmens duomenis tvarkyti įmonių grupės viduje teisę turi tik tie asmenys, kuriems tokių duomenų reikia, o atskleisti jautrius asmens duomenis yra draudžiama.

Nusprendus parduoti, pirkti, sujungti ar kitaip pertvarkyti Bendrovę ar jos verslo dalį, asmens duomenys gali būti atskleisti ar perduoti potencialiam ar faktiniam pirkėjui ar jų konsultantams, o taip pat duomenys gali būti gauti iš pardavėjų ar jų konsultantų.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų atskleidimą galite rasti atitinkamuose mūsų registrų aprašuose.

Asmens duomenys paprastai saugomi ir tvarkomi ES ir EEE. Perduodami duomenis į šalis, esančias už ES ir EEE ribų, kurių atžvilgiu Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl duomenų apsaugos tinkamumo, duomenų apsaugą užtikrinsime, pavyzdžiui, Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis. Jautrūs duomenys už ES ir EEE ribų nėra perduodami. Perduodami duomenys yra tvarkomi išimtinai INVL Life vardu.

7     Kokias teises turite?

Jūs turite teisę, pavyzdžiui, susipažinti su savo duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir teisę reikalauti juos ištrinti – visos šios teisės išsamiau aprašytos toliau. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad pagal įstatymus INVL Life privalo saugoti tam tikrus duomenis, be to, bendrovė gali pagal įstatymą privalėti tvarkyti arba saugoti jūsų duomenis, net jeigu prieštaraujate, kad jie būtų tvarkomi, arba reikalaujate duomenis ištrinti.

Toliau nurodytomis savo teisėmis galite pasinaudoti kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Gavę jūsų prašymą, į jį atsakysime per vieną mėnesį. Ypatingais atvejais, priklausomai nuo prašymų sudėtingumo ir kiekio, pagal įstatymus galime pratęsti šį terminą dviem mėnesiais.

7.1  Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar INVL Life tvarko jūsų asmens duomenis. Jeigu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę su jais susipažinti ir nemokamai gauti jų kopiją. Jūsų teisė susipažinti su informacija gali būti apribota dėl draudimo ir finansų sektoriui taikomų teisės aktų (pavyzdžiui, įstatymo dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos) nuostatų dėl konfidencialumo.

7.2    Teisė prašyti ištaisyti informaciją

Jūs turite teisę prašyti INVL Life ištaisyti bet kokius netikslius jūsų asmens duomenis ir papildyti nepilnus duomenis.

7.3    Teisė prašyti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Jūs turite teisę prašyti ištrinti jūsų duomenis, o jeigu duomenys yra tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu – teisę atšaukti tokį sutikimą. Jei prašote ištrinti jūsų duomenis arba atšaukiate savo sutikimą, duomenis ištrinsime, nebent būtų kitokių teisinių pagrindų juos tvarkyti arba jeigu turėtume juos saugoti pagal įstatymų reikalavimus. Bet kuriuo atveju, pasibaigus saugojimo laikotarpiui, duomenis ištrinsime.

7.4    Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę prašyti, kad mes apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei yra patenkinamos atitinkamos įstatymų sąlygos. Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad teisė apriboti duomenų tvarkymą negalioja, jei INVL Life tvarko asmens duomenis vykdydama įstatymuose numatytas prievoles.

7.5    Teisė perkelti duomenis

Jeigu jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis jūsų sutikimu arba siekiant įvykdyti sutartį, jūsų mums pateiktus asmens duomenis turite teisę gauti struktūruota, įprastai naudojama ir kompiuteriu nuskaitoma forma arba teisę prašyti elektroninius duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui.

7.6    Teisė prieštarauti, kad duomenys būtų tvarkomi

Jūs turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jei jie yra tvarkomi teisėtais INVL Life arba trečiosios šalies interesais.

Taip pat turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.7    Teisė pateikti skundą

Jeigu pastebite, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas prieštarauja galiojantiems įstatymams, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8     Rinkodara

Asmens duomenis tvarkome siekdami ne tik valdyti santykius su klientais, bet taip pat reklamuoti mūsų paslaugas ir produktus. Rinkodara vykdoma internetu, paštu ir telefonu. Rinkodara gali būti orientuota į esamus ir potencialius INVL Life klientus. Be rinkodaros medžiagos, klientams taip pat galime siųsti jiems adresuotų pranešimų. Kalbant apie INVL Life verslo klientus, rinkodaros medžiagą siunčiame tik tiems klientams, kurie davė mums savo sutikimą ją gauti.

Mūsų internetines rinkodaros priemones apima, pavyzdžiui, el. laiškai ir internetiniai reklaminiai skelbimai, rinkodaros kampanijos internetinėje svetainėje arba socialiniuose tinkluose (pavyzdžiui Facebook, Linkedin ar pan.). El. paštu siunčiame skirtingoms klientų grupėms skirtus naujienlaiškius ir, pavyzdžiui, pakvietimus į renginius. Mūsų partneriai padeda mums pritaikyti internetinę reklamą asmeniniams poreikiams tam, kad, pavyzdžiui, būtų rodomi skelbimai, susiję su produktais ir paslaugomis, kurių tinklalapiuose vartotojai lankėsi pirmiau. Reklamos pritaikymas asmeniniams poreikiams vykdomas automatiškai, naudojant slapukus, o duomenys nėra susieti su informacija apie mūsų kliento draudimą ar investicijas.

8.1  Kaip atsisakyti rinkodaros pranešimų?

Užsisakyti gauti el. pranešimus ar jų atsisakyti galite kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo skyrių. Be to, kiekviename el. laiške yra nuoroda, kurią paspaudę, galite atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus. Atsisakyti reklaminės komunikacijos taip pat galite kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Slapukus, naudojamus pritaikyti reklamą asmeniniams poreikiams, valdyti galite savo naršyklės nustatymuose. Prašome atkreipti dėmesį, kad, atsisakius slapukų, gali nukentėti mūsų paslaugų funkcijos. Internetinei reklamai naudojame platformų „Facebook“ ir „Google Display“ tinklo paslaugas.

8.2  Slapukai

Slapukai – tai nedidelės apimties tekstinės bylos, kurios, apsilankius INVL Life interneto svetainėje, išsaugomos lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukai naudojami, pavyzdžiui, pratęsti prisijungimo sesiją, vartotojui vėl prisijungus prie tinklo paslaugos ir prisiminti, ką vartotojas pasirinkdavo, naršydamas skirtingus puslapius. Slapukus taip pat galime naudoti, pavyzdžiui, siekdami individualizuoti svetainės lankytojus ir rinkti statistinius duomenis apie apsilankymus mūsų svetainėje. Tiek INVL Life ir mūsų partnerių nustatyti prisijungimo sesijos slapukai, tiek nuolatiniai slapukai naudojami teikiant INVL Life skaitmenines paslaugas, įskaitant bendrovės interneto svetainę.

9    Kaip yra saugomi asmens duomenys ir kokia rizika su jais yra susijusi?

Vadovaudamiesi geriausia asmens ir kitų duomenų apsaugos praktika, naudojame reikalingas ir tinkamas technologines ir administracines duomenų apsaugos priemones. Tarp šių priemonių – ugniasienė, aukšto saugumo lygio duomenų kodavimo metodai ir saugi įranga, prieigos kontrolė ir teisių apribojimas, personalo mokymas ir atidumas pasirenkant subrangovus. Pasirašydami sutartį, subrangovai įsipareigoja vykdyti galiojančių įstatymų reikalavimus, laikytis duomenų apsaugos principų ir INVL Life gairių.

Tvarkyti asmens duomenis leidžiama tik tiems darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jų užduotims vykdyti. Sistemose, kuriose saugomi asmens duomenys, sukuriamos atskiros vartotojų paskyros, sistemų naudojimas yra stebimas. Be įstatymuose numatytos prievolės užtikrinti duomenų konfidencialumą, asmens duomenis tvarkantys INVL Life darbuotojai privalo laikytis susitarimo dėl konfidencialumo sąlygų. Nebereikalingi asmens duomenys saugiai ištrinami.

Nepaisant rūpestingų ir tinkamų saugumo priemonių, su duomenų tvarkymu visuomet yra susijusi tam tikra rizika. Jeigu, nepaisant visų apsaugos priemonių, įvyktų duomenų apsaugos pažeidimas, dėl kurio galėtų kilti pavojus jūsų privatumui ar kitoms teisėms, jums apie tai pranešime kaip galima greičiau.

Be to, rekomenduojame susipažinti su INVL Life internetinių paslaugų ir tinklalapio naudojimo sąlygomis ir įsitikinti, kad jūsų naudojamoje įrangoje ir jungtyse yra įdiegtos naujausios duomenų apsaugos priemonės. Daugiau informacijos ir bendrojo pobūdžio patarimų apie tai, kaip apsaugoti savo duomenis, galite rasti, pavyzdžiui, Estijos, Latvijos arba Lietuvos valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tinklalapyje.

10 Į ką galiu kreiptis ?

Jei turite klausimų apie duomenų apsaugą, galite kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrius šiose šalyse ir vietovėse:

 

Estija:
Lõõtsa 12, Tallinn, 11415, Estija
+ 372 6 812 300
info@invl.ee

 

Latvija:

Kronvalda bulvāris 3-3, Rīga, LV-1010, Latvija
+371 67503333
info@invl.lv

 

Lietuva:

Gynėjų g. 14, LT- 01109 Vilnius, Lietuva
+370 700 55 959
draudimas@invl.com