INVL Logo

INVL Fixed Income

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Metinis grąžos ekvivalentas
%

Investicinės krypties informacija

Veiklos pradžia: 2022.07.01

Rizikos lygis: 2

Investavimo
strategija

Taikoma investavimo į fiksuoto pajamingumo priemones strategija, kurios tikslas yra pasiekti fiksuoto pajamingumo investicinių produktų grąžą per vidutinę trukmę. Šio tikslo siekiama per aktyvų portfelio valdymą naudojant įvairius investicinius objektus, tokius kaip kolektyvinio investavimo subjektai, indėliai, pinigų rinkos priemonės, skolos vertybiniai popieriai, išvestinės finansinės priemonės ar alternatyvios investicijos. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Valiutos kurso pokyčio rizikai drausti gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės.

Detali informacija

Didžiausios pozicijos

Duomenys 2023-03-31 datai:

 • INVL Fixed Income II-o lygio investicinis krepšelis |  99,0 %

INVL Fixed Income II-o lygio investicinį krepšelį sudaro:

 • LITHGB 2.3 07/13/27 | LT0000650087 | 11,16 %
 • Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 7,81 %
 • ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 6,38 %
 • BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 6,04 %
 • iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY | 4,68 %
 • MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 3,90 %
 • INDON 1 07/28/29 | XS2366690332 | 3,78 %
 • LATVIA 0 3/8 10/07/26 | XS1501554874 | 3,72 %
 • MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,13 %
 • LITHGB 0.4 04/17/24 | LT0000650053 | 2,88 %

Lyginamasis indeksas

 • 24,25% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
 • 24,25% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
 • 19,40% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 19,40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)
 • 9,70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Draudėjas savo nuožiūra renkasi investicinę (-es) kryptį (-s), su kuria (kuriomis) susiejamas draudėjo kapitalas kaupiamas pagal UADB INVL Life (toliau – Draudikas) siūlomas investicinio draudimo sutartis. Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investicines kryptis privalo atidžiai susipažinti su draudimo taisyklėmis, investicinių krypčių Pagrindinės informacijos dokumentais, investicinių krypčių taisyklėmis, sutarčiai taikomais atskaitymais (kainynu) ir kita draudiko paruošta informacija apie draudimo sutarties sąlygas ir sutarčiai būdingą riziką. Draudėjui tenka investavimo rizika, rizika dėl investuotų lėšų nuvertėjimo ar praradimo. Istorinė investicinės krypties vienetų grąža nėra patikimas ateities grąžos rodiklis bei negarantuoja ateities rezultatų. Investicinės krypties vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, draudėjas gali atgauti mažiau lėšų nei investavo, prarasti žymią investuotų lėšų dalį arba visas investuotas lėšas. Draudikas ar kitas investavimo objekto, į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, valdytojas (toliau – investicijų valdytojas) nėra atsakingi už investicinės krypties vieneto vertės pokyčius. Nors skelbiama informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Draudikas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys draudėjai. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas sudaryti draudimo sutartį, ar pasirinkti konkrečias investicines kryptis.

Draudikas investicinių krypčių vienetų kainų skaičiavimui bei paskelbimui taiko „T+1“ modelį, t.y. investicinio vieneto kaina apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną ir paskelbiama iki kitos darbo dienos pabaigos. Atkreipiame dėmesį, jog visuomet reikia įvertinti ir tai, jog nedarbo dienos turi įtakos kainų paskelbimui, taip pat gali pasitaikyti aplinkybės, nepriklausančios nuo Draudiko, dėl kurių investicinės krypties vieneto kainos bus apskaičiuotos ar paskelbtos vėliau. Skelbiama investicinių krypčių vienetų kaina apskaičiuota įvertinus investavimo objekto, į kurį investuojamos krypties lėšos, valdytojo taikomus mokesčius. Kiti draudimo sutarties mokesčiai, kuriais mažinama sukaupto kapitalo vertė, į investicinių krypčių vienetų kainą nėra įtraukti, jie yra nurodyti draudimo sutarčiai taikomose draudimo taisyklėse ir kainyne, o faktinės išskaičiuotos mokesčių sumos – draudėjui kasmet pateikiamoje metinėje sutarties ataskaitoje.