INVL Logo

 INVL Global Sustainable Equity

Pasirinkto laikotarpio
duomenys
Nuo
EUR ()
Iki
EUR ()
Pokytis
%
Metinis grąžos ekvivalentas
%

Investicinės krypties informacija

Veiklos pradžia: 2022.07.01

Rizikos lygis: 4

Produktas, turintis tvarių investicijų tikslą ir atitinkantis Reglamento dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (angl. Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) 9 str. reikalavimus.

Investavimo
strategija

Lėšos investuojamos į su pasaulio akcijų rinka susijusius investicinius objektus: akcijas, fondus, kuriais prekiaujama biržoje, indekso fondus ar kitus objektus, kurie investuoja į pasaulio akcijų rinkas, atsižvelgiant į tvarumo temas. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Siekiant sumažinti investavimo riziką, esant nepalankiai situacijai rinkose, dalis lėšų gali būti investuojama į pinigų rinkos priemones ir į jas investuojančių fondų vienetus, taip pat dalis lėšų gali būti nukreipta į ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius bankuose.

Detali informacija

Didžiausios pozicijos

Duomenys 2023-06-30 datai:

  • SWC-EF SUST AADTEA | LU2211859272 | 98,77 %

Lyginamasis indeksas

  • 100,00% MSCI World Climate Change Net Total Return USD Index (MXWOCLNU Index) (perskaičiuotas į eurus)

Draudėjas savo nuožiūra renkasi investicinę (-es) kryptį (-s), su kuria (kuriomis) susiejamas draudėjo kapitalas kaupiamas pagal UADB INVL Life (toliau – Draudikas) siūlomas investicinio draudimo sutartis. Draudėjas yra atsakingas už priimtus sprendimus, todėl prieš sudarydamas investicinio draudimo sutartį ar pasirinkdamas investicines kryptis privalo atidžiai susipažinti su draudimo taisyklėmis, investicinių krypčių Pagrindinės informacijos dokumentais, investicinių krypčių taisyklėmis, sutarčiai taikomais atskaitymais (kainynu) ir kita draudiko paruošta informacija apie draudimo sutarties sąlygas ir sutarčiai būdingą riziką. Draudėjui tenka investavimo rizika, rizika dėl investuotų lėšų nuvertėjimo ar praradimo. Istorinė investicinės krypties vienetų grąža nėra patikimas ateities grąžos rodiklis bei negarantuoja ateities rezultatų. Investicinės krypties vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi, draudėjas gali atgauti mažiau lėšų nei investavo, prarasti žymią investuotų lėšų dalį arba visas investuotas lėšas. Draudikas ar kitas investavimo objekto, į kurį investuojamos investicinės krypties lėšos, valdytojas (toliau – investicijų valdytojas) nėra atsakingi už investicinės krypties vieneto vertės pokyčius. Nors skelbiama informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Draudikas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys draudėjai. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas sudaryti draudimo sutartį, ar pasirinkti konkrečias investicines kryptis.

Draudikas investicinių krypčių vienetų kainų skaičiavimui bei paskelbimui taiko „T+1“ modelį, t.y. investicinio vieneto kaina apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną ir paskelbiama iki kitos darbo dienos pabaigos. Atkreipiame dėmesį, jog visuomet reikia įvertinti ir tai, jog nedarbo dienos turi įtakos kainų paskelbimui, taip pat gali pasitaikyti aplinkybės, nepriklausančios nuo Draudiko, dėl kurių investicinės krypties vieneto kainos bus apskaičiuotos ar paskelbtos vėliau. Skelbiama investicinių krypčių vienetų kaina apskaičiuota įvertinus investavimo objekto, į kurį investuojamos krypties lėšos, valdytojo taikomus mokesčius. Kiti draudimo sutarties mokesčiai, kuriais mažinama sukaupto kapitalo vertė, į investicinių krypčių vienetų kainą nėra įtraukti, jie yra nurodyti draudimo sutarčiai taikomose draudimo taisyklėse ir kainyne, o faktinės išskaičiuotos mokesčių sumos – draudėjui kasmet pateikiamoje metinėje sutarties ataskaitoje.